Получение информации о параметрах товара в категории

Запрос следующего формата:

http://api.social7.ru/api/partner/category_info/?category_id=48

вернет информацию о том, какие параметры задаются для товара в данной категории:

{
"category": {
"id": 48,
"code": "mini",
"name": "Мини",
"parent_id": 6,
"parent_code": "dresses_jubki",
"allowed": false,
"enabled": 1,
"tags": [
{ "id": 10, "code": "gender", "name": "Пол", "is_multiple": 1, "is_editable": 0, "is_variant": 0, "unit_code": null, "datatype_code": "string", "unit": null, "datatype": { "id": 3, "code": "string", "name": "Строка" }, "fields": { "val_s": "Строка" }, "is_searchable": 0, "is_forced": 1, "is_required": 1 },
{ "id": 1, "code": "price", "name": "Цена с НДС", "is_multiple": 0, "is_editable": 1, "is_variant": 0, "unit_code": "cur_rur", "datatype_code": "money", "unit": { "id": 6, "code": "cur_rur", "name": "руб" }, "datatype": { "id": 6, "code": "money", "name": "Сумма с НДС" }, "fields": { "val_amount_total": "Цена с НДС, руб.", "val_amount_nds": "Размер НДС, руб.", "val_nds_pst": "Ставка НДС, проценты" }, "is_searchable": 1, "is_forced": 0, "is_required": 1 },
{ "id": 6, "code": "color", "name": "Цвет", "is_multiple": 1, "is_editable": 0, "is_variant": 1, "unit_code": null, "datatype_code": "color", "unit": null, "datatype": { "id": 4, "code": "color", "name": "Цвет" }, "fields": { "val_s": "Строка", "val_cssclass": "CSS класс" }, "is_searchable": 1, "is_forced": 0, "is_required": 1 },
{ "id": 2, "code": "code", "name": "Артикул", "is_multiple": 0, "is_editable": 1, "is_variant": 0, "unit_code": null, "datatype_code": "string", "unit": null, "datatype": { "id": 3, "code": "string", "name": "Строка" }, "fields": { "val_s": "Строка" }, "is_searchable": 0, "is_forced": 0, "is_required": 1 },
{ "id": 7, "code": "material", "name": "Материал", "is_multiple": 1, "is_editable": 0, "is_variant": 1, "unit_code": null, "datatype_code": "material", "unit": null, "datatype": { "id": 5, "code": "material", "name": "Материал" }, "fields": { "val_s": "Строка", "val_cssclass": "CSS класс" }, "is_searchable": 1, "is_forced": 0, "is_required": 0 },
{ "id": 12, "code": "category", "name": "SYS Категория", "is_multiple": 1, "is_editable": 0, "is_variant": 0, "unit_code": null, "datatype_code": "syscat", "unit": null, "datatype": { "id": 7, "code": "syscat", "name": " SYSCAT Тип" }, "fields": { "val_i": "ID категории" }, "is_searchable": 0, "is_forced": 1, "is_required": 1 },
{ "id": 13, "code": "delivery", "name": "Доставка", "is_multiple": 1, "is_editable": 0, "is_variant": 0, "unit_code": null, "datatype_code": "string", "unit": null, "datatype": { "id": 3, "code": "string", "name": "Строка" }, "fields": { "val_s": "Строка" }, "is_searchable": 0, "is_forced": 0, "is_required": 1 },
{ "id": 8, "code": "jeans_waist", "name": "Талия", "is_multiple": 0, "is_editable": 0, "is_variant": 1, "unit_code": "jeans_waist", "datatype_code": "string", "unit": { "id": 7, "code": "jeans_waist", "name": "w" }, "datatype": { "id": 3, "code": "string", "name": "Строка" }, "fields": { "val_s": "Строка" }, "is_searchable": 1, "is_forced": 0, "is_required": 0 },
{ "id": 14, "code": "sys_address", "name": "SYS Адрес", "is_multiple": 0, "is_editable": 1, "is_variant": 0, "unit_code": null, "datatype_code": "sys_address", "unit": null, "datatype": { "id": 8, "code": "sys_address", "name": "SYS Адрес склада" }, "fields": { "val_i": "ID адреса" }, "is_searchable": 0, "is_forced": 0, "is_required": 1 },
{ "id": 15, "code": "sys_amount", "name": "SYS Остаток товара", "is_multiple": 0, "is_editable": 1, "is_variant": 0, "unit_code": null, "datatype_code": "amount", "unit": null, "datatype": { "id": 9, "code": "amount", "name": "SYS Количество" }, "fields": { "val_i": "Количество, шт." }, "is_searchable": 0, "is_forced": 0, "is_required": 1 },
{ "id": 22, "code": "composition", "name": "Состав", "is_multiple": 0, "is_editable": 1, "is_variant": 0, "unit_code": null, "datatype_code": "string", "unit": null, "datatype": { "id": 3, "code": "string", "name": "Строка" }, "fields": { "val_s": "Строка" }, "is_searchable": 0, "is_forced": 0, "is_required": 0 }
],
"forced_tag_values": [
{ "id": 2, "tag_id": 10, "tag_code": "gender", "is_system": true, "is_tpl": false, "is_item": false, "is_forced": true, "val_s": "Женский", "value": "Женский" },
{ "id": 28, "tag_id": 12, "tag_code": "category", "is_system": true, "is_tpl": false, "is_item": false, "is_forced": true, "val_i": 48, "value": "48" },
{ "id": 24, "tag_id": 12, "tag_code": "category", "is_system": true, "is_tpl": false, "is_item": false, "is_forced": true, "val_i": 1, "value": "1" },
{ "id": 26, "tag_id": 12, "tag_code": "category", "is_system": true, "is_tpl": false, "is_item": false, "is_forced": true, "val_i": 5, "value": "5" },
{ "id": 27, "tag_id": 12, "tag_code": "category", "is_system": true, "is_tpl": false, "is_item": false, "is_forced": true, "val_i": 6, "value": "6" }
]
}
}